มุ่งสู่อาเซียน

นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายถึงการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ร่วมกับคณะวิทยากรจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องฝึกอบรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร
                                                             
 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทสำคัญในการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีคุณภาพและศักยภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยเริ่มจากการบ่มเพาะการศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน
อุดมศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยมีความรู้ ทักษะ มีจิตรสาธารณะ คิดเป็น ทำเป็น มีเหตุผล และรู้จัก การคิดวิเคราะห์ ให้พร้อมดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
                                                               

รองปลัดกระทวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า การศึกษา ถือเป็นพื้นฐานในการสร้างและผลักดันให้คนไทยมีความรู้
ความเข้าใจในประชาคมอาเซียน ซึ่งการศึกษาจะถูกสอดแทรกเข้าไปในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน
คือ เสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรม โดยการศึกษาจะเป็นฐานในการสร้าง
ความรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่หลักของประชาคมอาเซียน ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของตนในการเป็น
พลเมืองของประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๘
                                                                  

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ในฐานะของผู้สร้างและพัฒนาทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำโครงการต่างๆ ที่เป็นการสร้างความตระหนักและเตรียมพร้อมให้กับเยาวชนสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างแรงงานที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับต่อการเปิดเสรีทางด้านการค้า การบริการ
การลงทุนและแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเริ่มจากการทำข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกอาเซียน
ในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีใน ๗ วิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร นักสำรวจ นักบัญชี และสถาปนิก ทั้งนี้มีจะครอบคลุมถึงอาชีพการให้บริการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวอีก ๓๒ สาขา ที่จะถูกนำไป
พิจารณาเพื่อทำความตกลงร่วมกัน”
“ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องเร่งสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในสายงาน มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน ตลอดจนเทคโนโลยี ผ่านทางโครงการต่างๆ ที่ได้จัดทำ เช่น โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN)โครงการเครือข่ายสหกิจศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านภาษา โครงการพัฒนาวิชาอาเซียนศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนเอกชน อาชีวศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีวศึกษาเทคนิคและวิชาชีพแก่เยาวชน โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนในอาเซียน ตลอดจนการจัดเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับชาติและภูมิภาค “รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดงานวันอาเซียน โดยมีการจัดเสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิถึงการสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการเปิดเสรีทางการศึกษา ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: